درب سبد ده قابی هفت گوهر

120,000 تومان

از درب سبد ده قابی برای بستن سبد ده قابی هفت گوهر و جلوگیری از غارت قابهای عسل استفاده میشود.

سبد و سرندی هفت گوهر باید جدا تهیه شوند

10 عدد در انبار