اهرم پرسی

18,000 تومان

کابرد اهرم  زنبورداری:

  •  جدا کردن قاب ها در کندو
  • باز کردن درب کندو در زمان برداشت عسل
  •  بازرسی کندو

بدون استفاده از آن بسیاری از کندوها را نمی توان بازدید کرد و اگر درب و قاب های داخل کندو را که به هم چسبیده است؛ بدون استفاده از اهرم زنبورداری از همدیگر جدا کنیم، ضربه شدیدی به کندو وارد می شود و زنبورها عصبانی میشوند.

9 عدد در انبار