ایزولاتور سه قاب فلزی

ایزولاتور زنبورعسل 3 قاب برای محصور کردن ملکه زنبورعسل روی 3 شان زنبور می باشد.

ناموجود