خرک مخزن دار چهارگوش بزرگ

3,250,000 تومان

امکان ارسال فقط با باربری

خرک مخزن دار بزرگ

جهت پولک تراشی شانهای عسل مورد استفاده قرار می گیرد

قابلیت انبار کردن 12 کادر

مخزن مستطیل

2 عدد در انبار