خرک مخزن دار بزرگ

3,250,000 تومان

امکان ارسال فقط با باربری

خرک مخزن دار بزرگ

جهت پولک تراشی شانهای عسل مورد استفاده قرار می گیرد

قابلیت انبار کردن 12 کادر

در دو نوع با مخزن های محدب ومستطیل

5 عدد در انبار