خمیر شیرین سوپر بی فود (نیم کیلویی)

28,000 تومان

  • افزایش تخم ریزی
  • بهبود زمستان گذرانی
  • افزایش طول عمر زنبور
  • پیشگیری و کمک به درمان بیماری نوزما
  • موارد فقر محیطی (کمبود شهد و گرده)
  • تولید ژل رویال و تقویت کندوچه های پرورش ملکه
  • بسته های 500 گرمی

ناموجود