فنر شاخون

6,200 تومان

پس از تخم ریز شدن ملکه، معمولاً آن را برای فروش آماده می کنند و شاخون جدید در کندوچه جفت‌گیری، جایگزین ملکه قبل می گردد. در این مرحله به دلیل وجود تخم و لارو های جوان ملکه تخم ریز قبلی، پذیرش شاخون‌های جدید کاهش می یابد. برای جلوگیری از نابودی شاخون ها ، استفاده از فنر شاخون بسیار مؤثر و کارساز است.

ناموجود