تقویتی پروموتورال

850,000 تومان

پروموتور ال (مکمل غذایی مایع)

فقط برای مصرف دامپزشکی

  • تحریک کننده قوی برای افزایش تخم ریزی ملکه زنبور عسل
  • دارای انواع ویتامین و تقویتی
  • تقویت کلی زنبورستان و کلنی
  •  استفاده راحت در شربت و استفاده راحت برای ساخت کیک گرده
  •  داروی عالی بعد از برداشت عسل برای جمعیت سازی و آماده سازی جهت زمستان

41 عدد در انبار