آرشیو برچسب های: حمل شاخون

آجری حمل شاخون

آجری حمل شاخون

‌ کاربرد آجری حمل شاخون زمانی است که شما پرورش ملکه بصورت ستنی انجام می‌دهید. کار اصلی این محصول این است که از شاخون‌های یک کلنی تا قبل از انتقال شاخون به کندوچه‌ها و بچه کندوها محافظت کند. این محصول اجازه نمی‌دهد تا شاخو‌ن‌ها از قسمت دیواره دچار آسیب شوند، اگر شاخون از دیواره دچار