آرشیو برچسب های: شاخون

آجری حمل شاخون

آجری حمل شاخون

‌ کاربرد آجری حمل شاخون زمانی است که شما پرورش ملکه بصورت ستنی انجام می‌دهید. کار اصلی این محصول این است که از شاخون‌های یک کلنی تا قبل از انتقال شاخون به کندوچه‌ها و بچه کندوها محافظت کند. این محصول اجازه نمی‌دهد تا شاخو‌ن‌ها از قسمت دیواره دچار آسیب شوند، اگر شاخون از دیواره دچار

کاربرد فنر شاخون

کاربرد فنر شاخون

فنر شاخون زمانی شما به این محصول نیاز دارید که بخواهید شاخون را به کندو یا کندوچه جدید معرفی کنید. این وسیله دقیقا کار محافظ شاخون را انجام می‌دهد. با این تفاوت که فنر شاخون فلزی است، فنری است و عمر بیشتری دارد. در محافظ شاخون ملکه بعد از تولد از قسمت پایین خارج می

بچه دادن کندو

بچه دهی کندو

بچه‌دهی به عملی گفته می‌شود که طی آن کندو احساس نیاز به تولید ملکه جدید و تقسیم شدن می‌کند به این صورت که پس از تولد ملکه جدید ملکه قبل به همراه نیمی از جمعیت کندو را ترک کرده و روی شاخه یا محلی نزدیک به کندو برای  مدت کمی مستقر شده سپس آن محل