آرشیو برچسب های: طبق چوبی

طبق چوبی کندو زنبور عسل

طبق چوبی

طبق زمانی برای کندو نیاز است که جمعیت کندو شما ده قاب کامل از زنبور پر باشد. آن زمان شما از طبق برای کندو استفاده می‌کنید که این کار باعث افزایش جمعیت نیز می‌شود. افزایش جمعیت کلنی شما باعث برداشت بیشتر عسل نیز می‌شود. برای افزایش جمعیت کندو و تحریک تخم ریزی ملکه شما می‌توانید