آرشیو برچسب های: طبق

طبق چوبی کندو زنبور عسل

طبق چوبی

طبق زمانی برای کندو نیاز است که جمعیت کندو شما ده قاب کامل از زنبور پر باشد. آن زمان شما از طبق برای کندو استفاده می‌کنید که این کار باعث افزایش جمعیت نیز می‌شود. افزایش جمعیت کلنی شما باعث برداشت بیشتر عسل نیز می‌شود. برای افزایش جمعیت کندو و تحریک تخم ریزی ملکه شما می‌توانید

کندو بند

کندو بند

کندو‌بند برای کندو‌هایی استفاده می‌شود که دو یا سه طبقه باشند و شما قصد انتقال کندو را دارید، و خطر باز شدن آن کندو را تهدید می‌کند. شما می‌توانید برای کاهش خطر از کندو بند استفاده کنید. این کندو بند‌ها در دو سایز دو طبقه و سه طبقه در بازار موجود هستند. شما می‌توانید این