آرشیو برچسب های: فنر

کاربرد فنر شاخون

کاربرد فنر شاخون

فنر شاخون زمانی شما به این محصول نیاز دارید که بخواهید شاخون را به کندو یا کندوچه جدید معرفی کنید. این وسیله دقیقا کار محافظ شاخون را انجام می‌دهد. با این تفاوت که فنر شاخون فلزی است، فنری است و عمر بیشتری دارد. در محافظ شاخون ملکه بعد از تولد از قسمت پایین خارج می