آرشیو برچسب های: مانع ملکه

شبکه مانع ملکه چیست؟

شبکه مانع ملکه عمودی پلی پروپیلن هفت گوهر

شبکه مانع ملکه به منظور جلوگیری از رفت آمد ملکه از قسمتی به سمت دیگر تولید شده. شبکه‌های افقی به منظور جلوگیری از حرکت ملکه از طبقه‌ای به طبقه دیگر طراحی شده. در زمانی به کار شما می‌آید که شما قصد برداشت عسل را دارید یا سیستم دو ملکه‌ای را می‌خواهید اجرا کنید. شما برای