شماره کندو(رنگ بنفش)

شماره کندو، برای شماره گذاری کندوها استفاده می شود.

هر 5 بسته برای شماره گذاری 100 کندو استفاده می شود.

ناموجود