آرشیو برچسب های: زنبور کارگر

مقایسه افراد کلنی

مقایسه جنسیت ملکه،زنبور نر و زنبور کارگر مقایسه تعداد کروموزوم ها مقایسه تعداد زنبور ملکه،زنبور نر و کارگر

زنبور کارگر

زنبور کارگر بیشترین تعداد جمعیت کلنی را دارد و ۲n  کروموزومی و ماده می باشد. این زنبور در ابتدای تولد و دوره لاروی ۳ روز اول از ژل رویال تغذیه شده و مابقی عمر خود را از عسل و گرده تغذیه می کند. طول عمر آن در فصل فعالیت تا ۴۵  روز و در فصل […]