آرشیو برچسب های: زنبورعسل

زنبورعسل

زنبورعسل

زنبورعسل زنبورعسل راسته بال غشائیان(Hymenoptera) دارای ۱۵ بالا خانواده است که بالا خانواده Apoidea  یکی از شاخص‌ترین آنها میباشد که دارای مشخصات زیر است: موهای بدن شاخه شاخه و پرمانند است اولین بند پنجه پای عقب بلند و قطور شده و از ۴ بند دیگر پنجه بزرگتر است به همین دلیل در امر گرده افشانی […]

مقایسه افراد کلنی

مقایسه جنسیت ملکه،زنبور نر و زنبور کارگر مقایسه تعداد کروموزوم ها مقایسه تعداد زنبور ملکه،زنبور نر و کارگر

زنبور نر

زنبور نر n  کروموزومی بوده و تا ۲ ماه قدرت زندگی دارد. تنها وظیفه زنبور نر جفت گیری با ملکه می باشد باشد و در سن ۶ الی ۱۰ روزگی به بلوغ می رسد. در فصل وفور جریان شهد و گرده یعنی زمانی که کلنی بیشترین زاد و ولد و آمادگی بچه دهی را دارد، […]

زنبور کارگر

زنبور کارگر بیشترین تعداد جمعیت کلنی را دارد و ۲n  کروموزومی و ماده می باشد. این زنبور در ابتدای تولد و دوره لاروی ۳ روز اول از ژل رویال تغذیه شده و مابقی عمر خود را از عسل و گرده تغذیه می کند. طول عمر آن در فصل فعالیت تا ۴۵  روز و در فصل […]

ملکه زنبورعسل

ملکه از لحاظ ژنتیکی ۲n کروموزومی و ماده می باشد. ملکه و زنبور کارگر از لحاظ ژنتیک کاملا مشابه بوده و تنها تفاوت آنها در تغذیه آنها می باشد که ملکه از ابتدای دوران لاروی تا پایان عمر خود از ژل رویال مصرف می نماید. طول عمر ملکه در شرایط نرمال تا ۸ سال می […]